Aune Grendelag
 
Din epost på aune.no kan du lese her.

Har du bilder vi kan bruke ?

Send til oss på postmaster@aune.no

 

Tipping - grasrotandel.

  • Meld Aune Grendelag på ditt spillekort og gi 5 % av innsatsen til laget.
  • Oppgi vårt organisasjonsnummer som er 992 272 678.

-

 

-

"Fjellveien" FV 2
Aune Grendelag har tatt initiativ til et utredningsarbeid for etablering av en tunnel i ca. 750 m lengde forbi det mest rasutsatte område på veien over Aunfjellet, angitt med grønn strek på kartet nedenfor.
Tunnell foreslått som angitt med grønn strek.
Harstad kommune har nedsatt en egen komité som skal arbeide med rassikring/tunnel på utsatte veier og for tiden er veien til Grøtavær og Aune prioritert.

Aune Grendelag har innhentet tilbud på utførelse av tunnelen fra firma innen bransjen med bred og omfattende erfaring med slike arbeider.
Kostnadene vil i hht. tilbud ligge i størrelsesorden kr. 20 mill. +.
Videre har vi gjort henvendelse til Vegvesenet om etablering av snøskjerm i bakken bak 4. vannet, og vi har fått forsikring om at Vegvesenet vil fortsette med å skifte ut kantstein med et sikrere rekkverk nedover "fjellveien".
Det er avholdt møte i Veikomiteen og brev er sendt til kommunen om anmodning om å få denne strekningen med på prioriteringslisten.
Saken ble behandlet i septembermøte i formannskapet og det ble vedtatt å sende brev til Statens Vegvesen med anmodning om befaring i høst.(2007)
Befaring ble avholdt 30.mai 2008.
Arbeidet med å få denne veibiten inn på budsjettet er i gang.
Med regjeringens satsning på ekstra tiltak mht. sikring, så er mulighetene nå til stede.
På befaringen var det folk fra Harstad kommune, Statens Vegvesen, Troms Fylkeskommune og fra bygda. Hensikten var å vise den rasfaren vi har på veien.
Statens Vegvesen sier at den eneste måten å få en sikker vei på er å legge denne i tunnel.
Inntil dette skjer var det en helt klar oppfatning fra de tilstedeværende at det var behov for vedlikehold på veien og utskifting av kantsteinene med nytt rekkverk.
Etter befaringen ble det servert karbonadebrød og Kvæfjordkake på grendehuset. I bakgrunnen ser vi strekningen som ønskes lagt i tunnel.
Forøvrig kan du lese omtale i dag på "HARSTAD HOT WHEELS" om denne veien www.hhw.dk
 
Grendelaget ved Rolf har hatt møte 25 februar 2009 på Harstad Rådhus med Synnøve Søndergår (leder samfertselkom. fylke), Ottar Antonsen (leder i veigruppen) og ordføreren.
Ser bla. på nytt rekkverk som strakstiltak. Ordføreren skriver brev til fylke.
Grendelaget ved Rolf har vært på møte med samfertselkomieen og statens vegvesen ( Harstadpakken) på Grand Hotell 18 mai 2009.
Der ble det bla. opplyst att evt. overbygg av fjellvegen blir dobbel så dyrt enn tunell.
Vi går fortsatt for tunnel med støtte fra vegvesnet.
Grendelaget ved Rolf har hatt møte med orføreren og Terje Solvoll ( statens vegvesen.) Ottar Antonsen Og Karianne Oppsal ( ny leder av samfertselkom. fylke.)
Som strakstiltak ( i påventing av tunnel. ) skal det bevilges penger til rensking i fjellet og nytt rekkverk i 2010
Grendelaget ved Rolf har invitert Andreas Bergland, AP, på befaring 8 sep. 2009 om rassikring i fjellet.
Andreas tar saken videre i partiet, for og trykke på kommunen og videre til fylke.
Det er pengene fra fylke og stat det står på nå.
Videre så vi på kommunevegen til Elgsnes, det er grusveg og må opprustes.
Vi så også på muligheter om bedre parkering på Elgsnes og Aunfjellet, begge plassene er blitt store utfartsområder.
Saken går nå videre til kommunen.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook
Aune Grendelag, Aune, 9402 HARSTAD, Tlf.: 41634560 / 99249878, E-post: postmaster@aune.no, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no